Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Sobota 01.11.2014, 04:37, Dnes má meniny Denisa (Sviatok všetkých svätých)

Online učebnica ekonómie

 

Online učebnica ekonómie pre všetkých

Nasledujúce riadky sú určené pre všetkých stredoškolských učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať svojich študentov základy ekonómie moderným a zaujímavým spôsobom prostredníctvom tohto portálu.

Namiesto klasických učebníc využívajú na svojich hodinách k výučbe Online učebnicu ekonómie, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre študentov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie centrálnym testom od učiteľa, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Online učebnicu môže využívať každý učiteľ, nie len priamo v škole na hodinách, v počítačovej triede s pripojením na internet, ale kdekoľvek, kde má prístup na internet. Rovnakú možnosť študovať jednotlivé kapitoly a vypracovávať testy a úlohy majú aj študenti, či už v škole, doma alebo kdekoľvek kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im to vyhovuje. Za absolvovanie programu Online učebnica ekonómie môžu študenti dostať certifikát. o úspešnom absolvovaní programu. Podmienkou na jeho získanie je absolvovanie centrálneho vstupného testu (na začiatku šk. roka) a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu (na konci šk. roku).

Učebnicu ponúkame všetkým učiteľom rôznych typov stredných škôl. Pracovať s ňou môžete v rámci krúžkov alebo akéhokoľvek vhodného predmetu, ktorý sa na škole vyučuje. Online učebnica ekonómie sa tak stáva prístupná pre každého učiteľa a jeho študentov, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie.

Online učebnicu môžu aj naďalej využívať všetci učitelia predmetu aplikovaná ekonómia (AE) ako súčasť tohto predmetu, ktorí sa prihlásia do programu AE pre akutálny šk. rok a označia v prihláške modul Online učebnica ekonómie, čím prejavia svoj záujem využívať virtuálnu učebnicu na hodinách AE ako súčasť tohto programu. V prípade, že učitelia AE majú záujem využívať Online učebnicu ekonómie aj mimo hodín AE, (so študentmi, ktorí nie sú zapojení v programe AE) je potrebné vyplniť prihlášku do programu Online učebnica ekonómie.

Poplatok za používanie Online učebnice ekonómie je vo výške 20,- € na 1 šk. rok, na školu, bez obmedzenia počtu študentov vo virtuálnej triede. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry. 

Prihlášku do programu Online učebnica ekonómie pre šk. rok 2014/2015 môžete vyplniť tu. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2014.

Podmienky prihlásenia sa do programu Online učebnica ekonómie:

 • program je určený pre všetky typy stredných škôl,
 • program je možné realizovať vo viacerých triedach na škole s ľubovoľným počtom študentov v trvaní 1 školský rok,
 • s portálom môžu pracovať iba stredoškolskí učitelia školy, ktorá sa riadne prihlási do programu a uhradí príslušný poplatok,
 • s portálom môžu pracovať iba študenti strednej školy, ktorí študujú dennou formou,
 • registračný poplatok za používanie Online učebnice ekonómie na 1 školský rok/na školu (bez obmedzenia počtu študentov) je vo výške 20,- €. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry.,
 • po prihlásení sa do programu a zaplatení registračného poplatku, bude e-mailom kontaktovaný učiteľ, ktorý sa do programu prihlásil, pre potreby jeho registrácie sa na portáli Online učebnice ekonómie,
 • školenie pre nových učiteľov, ktorí budú pracovať s online učebnicou bude prebiehať online formou (prostredníctvom inštruktážnych videí).

Výhody Online učebnice

študenti majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
 • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Online učebnice ekonómie.

učitelia majú možnosť:

 • testovať vedomosti študentov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
 • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

Študenti študujú postupne 15 kapitol:

 1. kapitola - Čo je ekonómia?
 2. kapitola - Systém slobodného podnikania
 3. kapitola - Dopyt
 4. kapitola - Ponuka
 5. kapitola - Trhová rovnováha
 6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori
 7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike
 8. kapitola - Financovanie podniku
 9. kapitola - Výroba a produktivita
 10. kapitola - Pracovná sila
 11. kapitola - Ako si firmy konkurujú
 12. kapitola - Úloha vlády
 13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie
 14. kapitola - Ekonomická stabilita
 15. kapitola - Medzinárodné vzťahy 

 

Online učebnica ekonómie, 2009

autori:
Ing. Gréta Balátová
Ing. Daniela Skladanová
Ing. Marta Hricová

učebné texty sú Adaptované z učebných textov Aplikovaná ekonómia I. a II. diel, 2001

 

Recepcia: 0948 466 123 E-mail: jasr@jasr.sk
Copyright © 2014 JASR. Všetky práva vyhradené.

Junior Achievement Slovensko, n. o.
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava