Prihlásiť Poslať stránku e-mailom Mapa stránky

Sobota 31.01.2015, 18:36, Dnes má meniny Emil

Online učebnica ekonómie

 

Online učebnica ekonómie pre všetkých

Nasledujúce riadky sú určené pre všetkých stredoškolských učiteľov, ktorí majú záujem vyučovať svojich študentov základy ekonómie moderným a zaujímavým spôsobom prostredníctvom tohto portálu.

Namiesto klasických učebníc využívajú na svojich hodinách k výučbe Online učebnicu ekonómie, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre študentov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie centrálnym testom od učiteľa, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Online učebnicu môže využívať každý učiteľ, nie len priamo v škole na hodinách, v počítačovej triede s pripojením na internet, ale kdekoľvek, kde má prístup na internet. Rovnakú možnosť študovať jednotlivé kapitoly a vypracovávať testy a úlohy majú aj študenti, či už v škole, doma alebo kdekoľvek kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im to vyhovuje. Za absolvovanie programu Online učebnica ekonómie môžu študenti dostať certifikát. o úspešnom absolvovaní programu. Podmienkou na jeho získanie je absolvovanie centrálneho vstupného testu (na začiatku šk. roka) a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu (na konci šk. roku).

Učebnicu ponúkame všetkým učiteľom rôznych typov stredných škôl. Pracovať s ňou môžete v rámci krúžkov alebo akéhokoľvek vhodného predmetu, ktorý sa na škole vyučuje. Online učebnica ekonómie sa tak stáva prístupná pre každého učiteľa a jeho študentov, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie.

Online učebnicu môžu aj naďalej využívať všetci učitelia predmetu aplikovaná ekonómia (AE) ako súčasť tohto predmetu, ktorí sa prihlásia do programu AE pre akutálny šk. rok a označia v prihláške modul Online učebnica ekonómie, čím prejavia svoj záujem využívať virtuálnu učebnicu na hodinách AE ako súčasť tohto programu. V prípade, že učitelia AE majú záujem využívať Online učebnicu ekonómie aj mimo hodín AE, (so študentmi, ktorí nie sú zapojení v programe AE) je potrebné vyplniť prihlášku do programu Online učebnica ekonómie.

Poplatok za používanie Online učebnice ekonómie je vo výške 20,- € na 1 šk. rok, na školu, bez obmedzenia počtu študentov vo virtuálnej triede. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry. 

Prihlášku do programu Online učebnica ekonómie pre šk. rok 2014/2015 môžete vyplniť tu. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2014.

Podmienky prihlásenia sa do programu Online učebnica ekonómie:

 • program je určený pre všetky typy stredných škôl,
 • program je možné realizovať vo viacerých triedach na škole s ľubovoľným počtom študentov v trvaní 1 školský rok,
 • s portálom môžu pracovať iba stredoškolskí učitelia školy, ktorá sa riadne prihlási do programu a uhradí príslušný poplatok,
 • s portálom môžu pracovať iba študenti strednej školy, ktorí študujú dennou formou,
 • registračný poplatok za používanie Online učebnice ekonómie na 1 školský rok/na školu (bez obmedzenia počtu študentov) je vo výške 20,- €. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry.,
 • po prihlásení sa do programu a zaplatení registračného poplatku, bude e-mailom kontaktovaný učiteľ, ktorý sa do programu prihlásil, pre potreby jeho registrácie sa na portáli Online učebnice ekonómie,
 • školenie pre nových učiteľov, ktorí budú pracovať s online učebnicou bude prebiehať online formou (prostredníctvom inštruktážnych videí).

Výhody Online učebnice

študenti majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
 • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Online učebnice ekonómie.

učitelia majú možnosť:

 • testovať vedomosti študentov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
 • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

Študenti študujú postupne 15 kapitol:

 1. kapitola - Čo je ekonómia?
 2. kapitola - Systém slobodného podnikania
 3. kapitola - Dopyt
 4. kapitola - Ponuka
 5. kapitola - Trhová rovnováha
 6. kapitola - Spotrebitelia, sporitelia, investori
 7. kapitola - Podnikanie v trhovej ekonomike
 8. kapitola - Financovanie podniku
 9. kapitola - Výroba a produktivita
 10. kapitola - Pracovná sila
 11. kapitola - Ako si firmy konkurujú
 12. kapitola - Úloha vlády
 13. kapitola - Peniaze a finančné inštitúcie
 14. kapitola - Ekonomická stabilita
 15. kapitola - Medzinárodné vzťahy 

 

Online učebnica ekonómie, 2009

autori:
Ing. Gréta Balátová
Ing. Daniela Skladanová
Ing. Marta Hricová

učebné texty sú Adaptované z učebných textov Aplikovaná ekonómia I. a II. diel, 2001

 

Recepcia: 0948 466 123 E-mail: jasr@jasr.sk
Copyright © 2015 JASR. Všetky práva vyhradené.

Junior Achievement Slovensko, n. o.
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava